Οι ομάδες μας  έμπειρων και άρτια καταρτισμένων μηχανικών και τεχνικών δεσμεύονται να καταβάλουν κάθε προσπάθεια για να ανταποκριθούν στις προσδοκίες του πελάτη, σε οποιαδήποτε πρόκληση. Μπορούμε να διασφαλίσουμε τα υψηλότερα επίπεδα ποιότητας κατασκευής τηρώντας τα απαιτούμενα χρονοδιαγράμματα σε όλους τους πελάτες μας.

 

Αποστολή μας είναι η παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών / προϊόντων σε συνδυασμό με την συνεργασία αμοιβαίας εμπιστοσύνης με τον πελάτη, και η διατήρηση υψηλού επιπέδου στον τομέα υγιεινής και ασφάλειας, πάντα προσαρμοσμένοι στις ανάγκες του πελάτη. Κάθε υπάλληλος της ΒΕΜΕΚΕΠ ΑΒΕΕ εξασφαλίζει την ικανοποίηση των πελατών μας παρέχοντας τις καλύτερες υπηρεσίες σε κάθε προϊόν και παροχή που φέρει το όνομα της εταιρείας μας. Δημιουργούμε και διατηρούμε ικανοποιημένους πελάτες, προσφέροντας προϊόντα και υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις υψηλές προσδοκίες του πελάτη.

 

Η πολιτική της εταιρείας μας σε σχέση με την Ποιότητα, το περιβάλλον, την υγιεινή και το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας, δίνει έμφαση ιδιαίτερα στην:

• Λειτουργία και συντήρηση ενός ασφαλούς συστήματος εργασίας.

• Συνεχή επίτευξη της προδιαγραφόμενης ποιότητας.

• Οικονομία κατασκευής.

• Παροχή κατάρτισης και διδασκαλίας για να προσαρμοστεί στις προσδιορισθείσες ανάγκες.

• Τήρηση των προγραμμάτων με τις βέλτιστες πρακτικές, και πλήρη συμμόρφωση με όλες τις εφαρμοστέες απαιτήσεις.

• Συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του σχεδίου ποιότητας σε όλους τους τομείς, καθιερώνοντας και αναθεωρώντας τους στόχους ποιότητας.

• Συνεχή συντήρηση εγκαταστάσεων, εξοπλισμού, συμπεριλαμβανομένων των ανταλλακτικών και συστημάτων εργασίας που είναι ασφαλή και χωρίς κίνδυνο για την υγεία·

• Εξασφάλιση της ασφάλειας και της απουσίας των κινδύνων στην χρήση, χειρισμό, αποθήκευση και μεταφορά υλικών και επικίνδυνων ουσιών ·

• Παροχή επαρκούς εποπτείας και κατάρτισης, όποτε είναι απαραίτητη και εφαρμογή των απαραίτητων διαδικασιών για να διασφαλιστεί η καταλληλότητα και ασφάλεια των εργαζομένων μας σε συνδυασμό με την ασφαλή λειτουργία των εγκαταστάσεων και του εξοπλισμού μας.

• Παροχή και συντήρηση των εγκαταστάσεων και ρυθμίσεις για την ευημερία στην εργασία.