Η ΒΕΜΕΚΕΠ Α.Β.Ε.Ε., θέλοντας να διατηρείται στις πρώτες θέσεις επιλογής για όλους τους εν δυνάμει πελάτες της, στοχεύει διαρκώς στην πλήρη ανταπόκριση στις απαιτήσεις της αγοράς, με  βασικές αρχές της : την απόλυτα νόμιμη λειτουργία, την διαρκή βελτίωση των διαδικασιών και μεθόδων παραγωγής της, τις ανταγωνιστικές τιμές και την άριστη ποιότητα στις κατασκευές και στις υπηρεσίες της.

Για τον σκοπό αυτό έχει δημιουργήσει και εφαρμόζει το Ενιαίο Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας, Περιβάλλοντος και Υγείας & Ασφάλειας, σύμφωνα με τα Πρότυπα ISO 9001, ISO 14001 και ISO 45001 στο πλαίσιο λειτουργίας του οποίου, η Διοίκηση :

  • παρακολουθεί συνεχώς και εναρμονίζεται με την εθνική και κοινοτική νομοθεσία
  • οργανώνει και στελεχώνει την επιχείρηση με επιλεγμένο και εκπαιδευμένο προσωπικό και με κατάλληλους εξωτερικούς συνεργάτες, με κριτήρια ποιοτικής επάρκειας. Εφαρμόζει ίση μεταχείριση, τηρεί ισονομία και δεν κάνει διαχωρισμούς βάσει του φύλου, της καταγωγής ή άλλων χαρακτηριστικών των συνεργατών της. Δεν απασχολεί ανήλικους εργαζόμενους. Εφαρμόζει σύγχρονες μεθόδους εσωτερικής επικοινωνίας και εξασφαλίζει άριστο και ασφαλές εργασιακό περιβάλλον. Καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή, ανταπόκριση και ικανοποίηση των εργαζομένων και επιβραβεύει τις προτάσεις βελτίωσης που υποβάλλονται. Υλοποιεί προγράμματα επιμόρφωσης και εκπαίδευσης, με στόχο το υψηλό τεχνολογικό και επιστημονικό επίπεδο και την διαρκή βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας και της ασφάλειας.
  • παρακολουθεί και ελέγχει τις επιπτώσεις της λειτουργίας της στο περιβάλλον και λαμβάνει μέτρα μείωσης των επιπτώσεων αυτών, τόσο σε θέματα ρίπων, όσο και σε θέματα κατανάλωσης φυσικών πόρων (νερό, ενέργεια)
  • αγωνίζεται για την διατήρηση και αύξηση των μεριδίων αγοράς και των οικονομικών αποτελεσμάτων της επιχείρησης, υλοποιώντας επενδύσεις με στόχο τον διαρκή εκσυγχρονισμό και την προσαρμογή στις ανάγκες των πελατών και της νομοθεσίας, ενώ παράλληλα παρέχει όλους τους απαιτούμενους πόρους για την εύρυθμη, απρόσκοπτη και αποτελεσματική λειτουργία της, την άρση και την πρόληψη εμφάνισης προβλημάτων
  • προσδιορίζει τις βασικές διεργασίες της,  ενώ βάσει ανάλυσης κινδύνου, καθιερώνει συστηματικούς ελέγχους, προκειμένου οι διεργασίες να είναι αποτελεσματικές, τα προϊόντα να ανταποκρίνονται στις προδιαγραφές και το περιβάλλον εργασίας να είναι ασφαλές για τους εργαζόμενους και τους εξωτερικούς συνεργάτες
  • διασφαλίζει την αποτελεσματική επικοινωνία με εξωτερικούς φορείς, πελάτες, προμηθευτές, δημόσιες αρχές, συνεργάτες, με στόχο την εξασφάλιση της ποιότητας και της ασφάλειας του κοινού. Καταγράφει και αξιολογεί την αποδοχή, ανταπόκριση και ικανοποίηση των πελατών από τα προϊόντα και την εφαρμογή του Συστήματος Ποιότητας, ενώ παράλληλα εγγυάται την εχεμύθεια και αρτιότητα σε σχέση με  την παρεχόμενη υλική και πνευματική ιδιοκτησία και προσωπικά και οικονομικά δεδομένα των πελατών της.
  • ελέγχει την εφαρμογή και αποτελεσματικότητα του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας, καθορίζοντας ετήσιους στόχους για την Ποιότητα και το Περιβάλλον
  • διαχειρίζεται αποτελεσματικά περιπτώσεις κρίσεων και έκτακτων καταστάσεων, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους, με τρόπο που να διασφαλίζει κατά το δυνατόν την ασφάλεια και υγεία των εργαζομένων, την ποιότητα και ασφάλεια των προϊόντων και την εύρυθμη λειτουργία της εταιρίας

H εταιρεία δεσμεύεται για την εφαρμογή της Πολιτικής Ποιότητας, εξασφαλίζοντας παράλληλα ότι αυτή η πολιτική είναι γνωστή και κατανοητή σε όλα τα επίπεδα και ότι εφαρμόζεται από όλους τους εργαζομένους, οι οποίοι έχουν εκπαιδευτεί κατάλληλα για την υλοποίησή της.